RODO

Szanowni Pa艅stwo, realizuj膮c obowi膮zki informacyjne dotycz膮ce ochrony danych osobowych, wynikaj膮ce z Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (鈥濺ODO鈥), kt贸re wesz艂o w 偶ycie 25 maja 2018 roku w zwi膮zku z pozyskaniem od Pa艅stwa danych osobowych przekazujmy, nast臋puj膮ce informacje: Jednocze艣nie pragniemy zaznaczy膰, i偶 niniejsz膮 informacj臋 przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pa艅stwa 偶adne dzia艂anie lub kontakt z nami. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pa艅stwa danych osobowych (zwanym te偶 dalej: Administratorem) jest Fundacja Obok Ciebie z siedzib膮 w Gda艅sku (80-819) przy ul. Okopowa 17A/1, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Gda艅sk w Gda艅sku, VII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, NIP: 5833436793 , REGON 389992862 , adres poczty elektronicznej: fundacjaobokciebie@gmail.com INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH Fundacja Obok Ciebie w du偶ej mierze pozyskuje dane osobowe bezpo艣rednio od os贸b, kt贸rych one dotycz膮, Fundacja Obok Ciebie mo偶e r贸wnie偶 pozyskiwa膰 dane z innych 藕r贸de艂. Dane osobowe mog膮 r贸wnie偶 pochodzi膰 od przedstawiciela ustawowego, Mocodawcy na podstawie udzielonego pe艂nomocnictwa b膮d藕 innych organizacji. Fundacja Obok Ciebie mo偶e tak偶e zbiera膰 i/lub weryfikowa膰 dane w powszechnie dost臋pnych rejestrach takich jak Centralna Ewidencja Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr S膮dowy, Centralna Informacja Ksi膮g Wieczystych. Fundacja Obok Ciebie mo偶e przetwarza膰 w dane r贸偶nych kategorii os贸b takich jak darczy艅cy, wolontariusze, osoby zwracaj膮ce si臋 z pytaniami lub pro艣b膮 o pomoc, kontrahenci, kt贸rzy podpisuj膮 z Fundacj膮 Obok Ciebie umowy (np. dostawcy us艂ug, w tym osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, jak r贸wnie偶 reprezentanci podmiot贸w takich jak sp贸艂ki prawa handlowego), pracownicy, kandydaci do pracy, pracownicy sp贸艂ek prawa handlowego i innych przedsi臋biorc贸w etc. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Pa艅stwa dane osobowe b臋dziemy wykorzystywa膰 w nast臋puj膮cych celach: a) organizowania szeroko rozumianej dzia艂alno艣ci charytatywnej i charytatywno 鈥 opieku艅czej, niesienia pomocy finansowej, organizacyjnej, rzeczowej i prawnej osobom najbardziej potrzebuj膮cym, ci臋偶ko chorym, niepe艂nosprawnym, promocji zatrudnienia i integracji spo艂eczno 鈥 zawodowej, podejmowania dzia艂a艅 na rzecz potrzebuj膮cych, w szczeg贸lno艣ci: rodziny, dzieci, m艂odzie偶y, chorych, senior贸w, niepe艂nosprawnych, samotnych matek, bezrobotnych, ofiar kl臋sk, przemocy, uzale偶nionych, migrant贸w i uchod藕c贸w, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczeg贸lnej kategorii); b) organizacji imprez kulturalnych, o艣wiatowych, sportowych i rekreacyjnych, organizacji i prowadzenia szkole艅 i kurs贸w, konferencji seminari贸w 鈥 wspieraj膮cych osoby i grupy spo艂eczne w tym zagro偶one bezrobociem, niepe艂nosprawnych (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczeg贸lnej kategorii); c) udzielenia odpowiedzi na zapytania os贸b, tym os贸b kt贸re zwracaj膮 si臋 z pro艣b膮 o pomoc do Fundacji Obok Ciebie. Podstaw膮 przetwarzania jest zgoda osoby kt贸rej dane dotycz膮 na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na przes艂an膮 wiadomo艣膰; d) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jako艣ci us艂ug (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit b RODO); e) marketingowych, w przypadku wyra偶enia przez Pa艅stwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit a RODO). KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH Fundacja Obok Ciebie mo偶e przetwarza膰 szeroki zakres danych osobowych dla cel贸w wskazanych powy偶ej, w szczeg贸lno艣ci dla realizacji jej cel贸w statutowych, w tym: 鈥 dane identyfikacyjne, w tym dane znajduj膮ce si臋 w dokumentach to偶samo艣ci os贸b, kt贸re posiadaj膮 relacj臋 prawn膮 z Fundacj膮 Obok Ciebie, lub reprezentuj膮 w kontaktach z Fundacj膮 Obok Ciebie inne osoby lub podmioty (np. imiona i nazwiska, numery PESEL, numery dokument贸w to偶samo艣ci); 鈥 dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu, czy adres poczty elektronicznej); 鈥 dane dotycz膮ce sytuacji 偶yciowej, rodzinnej i os贸b, kt贸re zwracaj膮 si臋 z pro艣b膮 o pomoc (w tym dane dotycz膮ce zdrowia); 鈥 dane finansowe, w tym dane dotycz膮ce realizowanych transakcji (np. dane dotycz膮ce p艂atno艣ci zwi膮zanych z przekazywanymi darowiznami, poleceniami zap艂aty itp.); 鈥 dane dotycz膮ce stanu cywilnego, a tak偶e sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej (np. dane dotycz膮ce powi膮za艅 rodzinnych os贸b znajduj膮cych si臋 w trudnej sytuacji materialnej, dane zawarte w korespondencji kierowanej do Fundacji Obok Ciebie itp.); 鈥 dane dotycz膮ce dzia艂alno艣ci zawodowej, gospodarczej, w tym dane dotycz膮ce dzia艂alno艣ci kontrahenta. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcami danych osobowych b臋d膮 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odr臋bnych przepis贸w prawa, upowa偶nieni pracownicy/wsp贸艂pracownicy Administratora, dostawcy us艂ug technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, kt贸rym Administrator powierzy艂 przetwarzanie danych osobowych 鈥 z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo przekazywanych danych. Fundacja Obok Ciebie mo偶e udost臋pnia膰 dane innym odbiorcom danych. Mog膮 to by膰 w szczeg贸lno艣ci podmioty: 鈥 upowa偶nione do ich otrzymania na podstawie przepis贸w prawa; 鈥 kt贸re s膮 podmiotami przetwarzaj膮cymi dane w imieniu i na rzecz Fundacji Obok Ciebie. Dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane innym odbiorcom w celu wykonania zada艅 statutowych Fundacji Obok Ciebie, w celu wykonania ci膮偶膮cego obowi膮zku prawnego, w oparciu o Pa艅stwa zgod臋 lub dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Fundacji Obok Ciebie lub strony trzeciej. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Okres przetwarzania danych osobowych zale偶y od cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y one zebrane przez Fundacj臋 Obok Ciebie. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania oraz wype艂nienia obowi膮zku prawnego Administratora (wynikaj膮cego np. z przepis贸w podatkowych, rachunkowych). KIEDY MO呕NA WYCOFA膯 ZGOD臉 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych mo偶liwe jest w sytuacji, gdy zgoda stanowi wy艂膮czn膮 podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych (np. nie mo偶na cofn膮膰 zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane s膮 one dla potrzeb wype艂nienia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa). Niezale偶nie od prawa do wycofania zgody mo偶na z艂o偶y膰 sprzeciw wobec okre艣lonego przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw zgodnie z Rozporz膮dzeniem RODO przys艂uguje w tych sytuacjach, w kt贸rych podstaw臋 prawn膮 stanowi膮 prawnie uzasadnione interesy Fundacji Obok Ciebie lub strony trzeciej. Osoba kt贸rej dotycz膮 dane osobowe mo偶e tak偶e z艂o偶y膰 sprzeciw z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮. Fundacja Obok Ciebie rozpatrzy zasadno艣膰 takiego sprzeciwu. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA艃STW TRZECICH Fundacja Obok Ciebie nie dokonuje przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI Fundacja Obok Ciebie nie dokonuje profilowania os贸b i nie podejmuje automatycznych decyzji (bez udzia艂u cz艂owieka) wobec os贸b, kt贸rych dane osobowe przetwarza. Profilowanie w rozumieniu Rozporz膮dzenia RODO oznacza dowoln膮 form臋 zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt贸re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych osoby fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy lub prognozy aspekt贸w dotycz膮cych efekt贸w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa艅, wiarygodno艣ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si臋. PRAWA OSOBY, KT脫REJ DOTYCZ膭 PRZETWARZANE DANE OSOBOWE Przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usuni臋cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W razie uwag, pyta艅, w膮tpliwo艣ci zach臋camy do wcze艣niejszego kontaktu z Fundacj膮 Obok Ciebie.